Avtalstexter

Avtalstexter

OPERATIV PLAN FOR SAMARBEJDE INDENFOR KØBENHAVNS-AFTALEN (DK)

Indledning

Det nordiske samarbejde i bekæmpelse af forurening af havet hviler på Københavns-aftalen af 1971, revideret i 1993. Aftalens officielle navn er, Nordisk aftale om samarbejde vedrørende bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer.Aftalen er underskrevet den 29. marts 1993, men er endnu ikke blevet godkendt af samtlige parter.Nærværende PLAN FOR SAMARBEJDE mellem de nordiske lande, omfatter retningslinier for samarbejde, når 2 eller flere nordiske lande indgår i en fælles aktion til bekæmpelse af forureningaf havet.

 

Planen er blevet udarbejdet indenfor rammerne af Københavns-aftalen, og skal tjene som vejledning for de myndigheder og indsatsenheder, der skal forestå/indgå i en bekæmpelsesaktion.De i planen optagne retningslinier m.v. vil være udfærdiget på norsk, svensk eller dansk og i særlige tilfælde engelsk, og oversættelse i fornødent omfang påhviler det enkelte land. De retningslinier, der har krævet fælles nordisk godkendelse, er påført tidspunkt og sted for denne godkendelse. Rettelser til planen koordineres af sekretæren i Københavns-aftalen, således at ønsker fra de øvrige nordiske lande om rettelser eller tilføjelser tilsendes denne etter behov, som herefter vil udsende rettelserne/tilføjelserne til samtlige nordiske lande – med en nummereret rettelsesskrivelse.

Avtalstexter